Gün :22 Ağustos 2020

ANLAŞMALI BOŞANMA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Anlaşmalı boşanma, en az 1 yıldır evli olan çiftlerin boşanmak konusunda anlaşarak boşanma sonrası ortaya çıkabilecek çeşitli ihtilafların anlaşma yoluyla .çözüme kavuşturularak hazırlanan protokolü mahkemeye sunması sonucu tarafların boşanmasını sağlayan bir hukuki kurumdur. Anlaşmalı boşanma davasınının kabul edilerek tarafların boşanması için üç şartın bir arada bulunması aranmaktadır. Bu şartlar şu şekilde düzenlenmiştir: Evlilik birliğinin en […]

TÜM YÖNLERİYLE KISA ÇALIŞMA

Dünyayı etkisi altına alınan Covıd-19 salgını nedeniyle ülkemizde birçok işveren yasal düzenlemeler uyarınca kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya başladı. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işyerlerindeki işçilere kısa çalışma ödeneği kapsamında ödemeler yapılıyor. Bu ödenek azami olarak üç ay süreyle ödenebilecek olup işçilerin özlük haklarına etkileri üzerine birkaç kelam etmek gerekiyor. İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Haklarına Etkisi […]

COVID-19’UN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ VE DOĞABİLECEK HUKUKİ İHTİLAFLAR

Bilindiği üzere Covid-19 salgını gerek ülkemizi gerekse tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Söz konusu salgının kişiler üzerindeki  ekonomik sıkıntılar yarattığı da herkesin malumudur. Bu durumun özellikle sözleşmeler hukuku üzerindeki etkisini ve çıkması muhtemel sorunları kaleme almaya çalışacağız. Sözleşmeler hukukunda temel ilke olan ahde vefa ilkesi gereği aslolan tarafların sözleşmeyle kendilerine yüklenen asli ve yan edim […]

KONKORDATO GİDER AVANSI MİKTARI DEĞİŞTİ

Konkordato Gider Avansı Tarifesi, 26 Haziran 2020 Tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) […]

İŞ KANUNU’NA GETİRİLEN 3 AY SÜREYLE GEÇİŞ YASAĞININ HUKUKİ SONUÇLARI

4857 sayılı İş Kanunu’na 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle fesih yasağına ilişkin madde eklenmiştir. 4857 sayılı İş Kanununa 7244 sayılı Kanun ile eklenen  ve  yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreli fesih yasağı getiren  Geçici 10. Madde:  “Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği […]

TAŞINMAZ HACZİNDE HALİNE MÜNASİP EV KAVRAMI

Kişinin alacaklı olduğu borçlusuna karşı alacağını tahsil edememesi halinde başvuracağı yargı mercilerinden biri de icra müdürlükleridir. İcra ve İflas Kanunu’nda ödeme ve itiraz süreleri içerisinde borcun ifa edilmemesi halinde borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile hakları haciz yoluyla satılarak alacağın alacağına ulaşması hedeflenir. Kural olarak borçlunun taşınır ve taşınmaz malvarlığı haczedilerek alacaklının alacağına kavuşması amaçlanmışsa […]

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN PERAKENDE SATIŞLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMLANDI

Ülkemizde taksitle satışa yönelik usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelkler ile düzenlenir. Özellikle tüketicileri yakından ilgilendiren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeli’ğin taksitle satışa ilişkin 12/B maddesinin 2. Fıkrası 18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile değiştirilmiştir. Anılan düzenleme şu şekildedir: MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı […]

BDDK’DAN COVID-19 DÜZENLEMESİ

BDDK, 29.05.2020 tarihli 9040 sayılı kararı ile 2019 yılı itibariyle zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için başvuru tarihini 15 Eylül 2020 tarihine kadar uzatmıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on […]

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Kira sözleşmesi hükümlerinin de düzenlendiği 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nundaki tüm hükümleri kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girmemiş;kanun koyucu tarafından kira ilişkisine  ilişkin bazı  maddelerin yürürlük tarihi 01.07.2020 olarak belirlenmiştir. Peki yazımızın devamında ayrıntılarıyla anlatacağımız bu maddelerin yürürlüğe girmesinden kimler etkilenecek ve ne gibi sonuçlar doğuracak? Kiraya ilişkin yürürlük tarihi ertelenen maddelerin uygulama alanı bulabilmesi için […]

YARGIDA E-DURUŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Adalet Bakanlığı avukatlar için e-duruşma sistemini hayata geçiriyor. Yeni sistemle avukatlar bulundukları yerden taraf oldukları hukuk mahkemelerindeki duruşmalara videokonferans ile katılabilecek. Yargıda teknolojinin etkin kullanımını sağlayan ve yargıya erişim imkanlarını sürekli arttıran Adalet Bakanlığı, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Yazılımı bakanlık personeli tarafından yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlara yeni kolaylıklar geliyor. UYAP ile tam […]

Başa dön